Wiara rodzi się z czytania

PRZESŁANIE KOŃCOWE OJCÓW ZGROMADZONYCH NA KONSYSTORZU

PRZESŁANIE KOŃCOWE OJCÓW ZGROMADZONYCH NA KONSYSTORZU

Nadzwyczajny Konsystorz Kardynałów

 

PRZESŁANIE KOŃCOWE OJCÓW ZGROMADZONYCH NA KONSYSTORZU

 

Watykan, 24 maja 2001 r.

 

 

źródło: https://opoka.org.pl/biblioteka/W/WR/inne/konsystorz_24052001.html


 

1. Na zakończenie Konsystorza, my, kardynałowie przybyli ze wszystkich części świata, potwierdzamy naszą głęboką komunię wiary i miłości z Ojcem Świętym, Następcą Piotra.

Do niego kierujemy słowa serdecznej wdzięczności za to, że podobnie jak w okresie przygotowań do Wielkiego Jubileuszu zwołał nas na Konsystorz, tak i teraz, na kolejnym Konsystorzu wezwał nas, byśmy zastanowili się nad duchowym i duszpasterskim spożytkowaniem łaski jubileuszowej, zgłębiając wskazania programowe zawarte w Liście apostolskim Novo millennio ineunte.

2. Wraz z całym Kościołem składamy dzięki Bogu, dawcy wszelkich darów, za strumień łask, jakie w Roku Świętym spłynęły na Lud Boży i całą ludzkość.

3. Jesteśmy przekonani, że wielkim dziedzictwem pozostawionym nam przez Jubileusz jest dar i zadanie odnowienia — z głębokim przekonaniem i coraz większą ufnością — naszego wyznania wiary w Jezusa Chrystusa, Syna Bożego, który stał się Człowiekiem, został ukrzyżowany i zmartwychwstał, jedynego Zbawiciela całego świata.

Dlatego przyjmujemy z radością i wszystkim przekazujemy wezwanie, aby nadal wpatrywać się niezmiennie w Chrystusa i kontemplować Jego oblicze przez poznawanie słowa Bożego, wytrwałą modlitwę i osobistą więź z Nim, udział w Eucharystii przede wszystkim w Dniu Pańskim, przyjmowanie miłosierdzia Ojca w sakramencie pojednania, odważne dążenie do świętości, która jest sensem życia i przeznaczeniem każdego człowieka oraz źródłem i mocą pracy duszpasterskiej Kościoła. W ten sposób, dzięki uznaniu przez wierzących absolutnego prymatu łaski, doświadczenie jubileuszowe będzie przenikać ich życie i nadawać mu kierunek.

4. Modlitewna kontemplacja Jezusa Chrystusa prowadzi do komunii miłości z Nim, a zarazem jest pokarmem dla misji ewangelizacyjnej Kościoła. Wiedząc, że każdy człowiek bardzo potrzebuje Chrystusa, odbieramy to jako naglące wezwanie, aby nie tylko «mówić» o Nim, ale także «ukazywać» Go przez głoszenie zbawczego słowa i przez śmiałe świadectwo wiary, składane z nowym misyjnym zapałem.

5. Warunkiem, źródłem siły i owocem misji ewangelizacyjnej jest komunia, jedność uczniów, o którą modlił się Chrystus.

W świecie boleśnie doświadczanym przez rozłamy i konflikty oraz w Kościele noszącym rany podziałów szczególnie mocno odczuwamy obowiązek kultywowania duchowości komunii: zarówno wewnątrz wspólnot chrześcijańskich, jak i w dalszym dialogu ekumenicznym i międzyreligijnym, prowadzonym z miłością, w prawdzie i z ufnością, zgodnie z zachętą i przykładem, jaki daje nam Ojciec Święty.

6. Komunia przynagla Kościół, aby był solidarny z ludzkością, zwłaszcza w obecnym kontekście globalizacji, gdy coraz liczniejsza jest rzesza ubogich, cierpiących i tych, których najświętsze prawa do życia, zdrowia, pracy, kultury, należytego miejsca w społeczeństwie i do wolności religijnej są deptane.

Wobec narodów, które cierpią z powodu konfliktów i wojen, potwierdzamy naszą wolę działania na rzecz sprawiedliwości, solidarności i pokoju. Myślimy tu zwłaszcza o Afryce, gdzie liczne grupy ludności nękane są przez konflikty etniczne, permanentne ubóstwo i groźne choroby. Niech cały Kościół będzie solidarny z Afryką.

Wraz z Ojcem Świętym kierujemy naglące wezwanie do wszystkich chrześcijan, aby jeszcze usilniej modlili się o pokój w Ziemi Świętej, prosimy też rządzących państwami, aby dopomogli Izraelczykom i Palestyńczykom żyć razem w pokoju. Ostatnio sytuacja w Ziemi Pana Jezusa znów się pogorszyła i rozlano już zbyt wiele krwi. W jedności z Ojcem Świętym usilnie prosimy strony konfliktu, aby niezwłocznie ogłosiły «zawieszenie broni» i podjęły na nowo dialog oparty na równouprawnieniu i wzajemnym szacunku.

7. W obliczu licznych, poważnych i nowych wyzwań, przed jakimi staje Kościół w obecnej epoce przełomu, doświadczenie wiary, które pozwolił nam przeżyć Jubileusz, przynagla nas, byśmy bez lęku wypłynęli na głębię, pokładając nadzieję w Chrystusie i ufając w macierzyńskie wstawiennictwo Maryi.

Towarzysząc w modlitwie Ojcu Świętemu w przygotowaniach do podróży na Ukrainę, pragniemy potwierdzić swoją braterską komunię z wszystkimi Kościołami Wschodu.


 

Watykan, 24 maja 2001 r.,

w uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego.